Podmínky návštěvy festivalu 2019-06-04T17:22:18+00:00

Vstupem na akci stvrzuji:

  • DÍTĚ SE ÚČASTNÍ AKTIVIT NA VLASTNÍ RIZIKO
  • DÍTĚ JE ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÉ VYKONÁVAT FYZICKOU AKTIVITU
  • SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI GDPR

Návštěvou festivalu potvrzuji a beru na vědomí, že se aktivit v rámci Wannado Festivalu účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizací soutěže nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po účasti v soutěžích. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody. Přihláškou se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům a ke svému okolí. Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osoby organizátory určené, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, dle zásad uvedených na www.wannado.eu (sekce Ochrana osobních údajů). Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona.